ECG

De nou, si voleu uns apunt més polits a Bones Venes hi trobareu un pdf molt visual i força complert

Apunts del Màster de malalt crític del clínic 2016

Bases electrocardiogràfiques

 • Despolarització: pas de potencial elèctric negatiu a positiu
 • Potencial llindar: nivell de potencial que estimula despolarització
 • Cèl·lules marcapassos: capaces d’augmentar el potencial de repòs fins a superar el potencial llindar
 • Teixit de conducció: camí preestablert que segueix el potencial elèctric:
  • El node sinusal origina, segueix fascicle de Bachman fins a aurícula E, es despolaritza aurícula D per feixos internodals convergint a node AV, que endarrereix impuls. Des del node AV cap a feixos de Hiss (D i E, anterior i posterior) i fibres de Purkinje
 • El conjunt de fenòmens elèctrics en un moment genera un vector amb la força elèctrica resultant
 • Quan el vector s’acosta a la derivació és positiu, negatiu si s’allunya. Isoelèctric o poc voltatge vector perpendicular a la derivació
 • Ona P despolarització aurícules, primera part ona P aurícula D i 2a part aurícula E
 • Segment PR: pas estímul pel node AV. Isoelèctrica entre P i QRS
 • QRS: despolarització ventricle
 • Segment ST
 • Ona T: repolarització ventricle
 • Punt J: unió entre QRS i segment ST
 • Interval PR: del inici P a inici QRS
 • Interval QT: inici QRS a final T
 • Nomenclatura QRS:
  • Majúscula o minúscula segons voltatge
  • Q: ona negativa que inicia el complexe
  • R: 1a ona positiva
  • S: ona negativa després de R
  • QS: complexe completament negatiu

Criteris normalitat

 • Ritme: FC 60-100, rítmic amb petita variabilitat R-R, P positiva a D.II i negativa a vR. Interval PR fixe
 • Ona P: positiva a D.II i negativa a vR, positivo-negativa a V1, altura <2,5mm, durada <0,11s
 • Interval PR: de 0,12 a 0,2s (vells fins a 0,22). Més llarg en vagotonia (esportistes) i més curt en simpaticotònics
 • QRS: <0,1s, voltatge <25mm en v5-6, <20 a D.I, cada cop més positiu de v1 a v6, ona Q<0,04s i voltatge <25% de la part positiva R (excepte en vR i D.III)
 • Segment ST: isoelèctric (desnivell <0,5mm respecte al PR). Ascens convex 1-3mm en vagotònics
 • Ona T: sempre positiva menys a vR (pot ser negativa a D.III, vF, a V1 en un 15% població, 5% a V1 i V2, 1% a V1, V2 i V3)
 • Interval QT: depèn de la FC. El QT mesurat es corregeix segons FC i dona el QTc (QT corregit) QTc= QTRR RR en segons. QT sempre inferior a 0,5s
 • Ona U: normal en vagotònics i vells. mateixa polaritat de T

Interpretació sistemàtica

 • Ritme regular?
 • Freqüència (300/ nombre de quadrats grans, només en ritmes regulars)
 • Ritme sinusal: P davant cada QRS, P + a D.II i – a vR, P iguals a la mateixa derivació
 • Mesura PR: 0,12-0,2s normal (<0,12 preexcitació, >0,2 bloqueig AV)
 • QRS: voltatge, duració, progressió R. Q>0,04s (voltatge <25% R)
 • Càlcul eix: (eix: vector resultant del total de la despolarització). Normal de -30 a +90. Desviació E de -30 a -90, desviació dreta de 90 a 180. Desviació extrema de -90 a -180
 • Càlcul per teoria hemicamp. Busquem derivació més isodifàsica o menys voltatge. L’eix serà perpendicular a aquesta derivació. El sentit el determinarà el costat positiu de la línia perpendicular a la derivació
 • Elevació o descens ST, característiques ona T, mesura interval QT

Creixements cavitats

 • En general es detecta un augment del voltatge i/o duració ones que reflexen despolarització cavitat
 • Creixements auriculars:
D.IIV1
N
Creixement aurícula Dmés voltatge (2,5mm)Part positiva ona més alta
Creixement aurícula EOna més llarga ( potser amb P “doble”, p mitral)> 0,11Part negativa més durada i profunditat (1 quadradet almenys)
 • P congenitale, P>2,5mm en D.I i D.II, P pulmonale P>2,5mm en D.II i D.III
 • Creixement biauricular: existeixen dades de creixement de les 2 aurícules 
 • Bloqueig interauricular: es sol acompanyar de creixement aurícula E, P>0,11s, P +/- a derivacions inferiors (presència d’aquest fenomen predisposa a FA)
 • Creixement ventricle D
  • Eix QRS >110º
  • Creixement aurícula D
  • R/S V1 > 1 (R alta amb T invertida)
  • R/S V6 < 1 (R més petita que S)
 • Creixement ventricle E (fórmules es veuen artefactades per forma tòrax, poca sensibilitat)
  • Formula Cornell: R a vL + S a V3 >28mm en homes >20mm en dones
  • Sokolow-Lyon clàssic: SV1+ RV5 o RV6 >35mm

Arrítmies

 • Mecanismes de producció
  • Augment del automatisme
  • Mecanisme de reentrada (requereix de circuit, bloqueig unidireccional i velocitat adequada)
  • Conducció per vies anòmales (bucle entre via accessòria i conducció normal. Ortodròmica si “baixa” per conducció normal i puja per via accessòria, QRS estret. Antidròmica si “baixa” per accessòria  i puja per normal. QRS ample, potencialment mortal)
 • Supraventriculars
  • Extrasístoles supraventriculars: batec prematur
   • Amb P o sense
   • QRS habitualment normal (estret). A vegades pot ser ample si es condueix aberradament
   • Pausa compensadora incompleta
  • Extrasístole ventricular: batec prematur originat al ventricle.
   • QRS ample
   • Unifocals o multifocal (menys benigne) (cada focus té el mateix període d’acoblament)
   • Si presenta pausa compensadora és complerta
   • Bigeminisme: alternança d’un batec normal i una extrasístole
  • Taquicàrdia auricular monomòrfica
   • Ona P anòmala (originada fora del node sinusal)
   • Ritme regular (entre 100 i 200x’)
  • Taquicàrdia paroxística de la unió
   • QRS estret, FC entre 150-250
   • Ona P no acostuma a veure’s., si es veu pot estar enganxada davant o darrera QRS
   • Respon a maniobres vagals
  • Taquicàrdia auricular caòtica
   • Multifocal (almenys 3 focus auriculars)
   • FC irregular
   • Vinculada al MPOC descompensat
  • Aleteig auricular
   • Ones F a 300x’ (més visibles a derivacions inferiors)
   • Bloqueig AV variable (si 2:1 a 150x’)
   • Pot ser rítmic
   • Risc embolígen
  • Fibril·lació auricular
   • Ritme irregular sense P
   • Es pot presentar trastorn repolarització si pren digoxina (cubeta digitàlica)
 • Taquicardia ventricular
  • Gairebé sempre que apareix en cardiopatia prèvia és TV
  • FC de 140 a 220 x’
  • QRS ample i aberrat
  • Pot provocar deteriorament hemodinàmic i sol indicar malaltia cardíaca
  • Per diferenciar-ho de supraventriculars aberrades:
   • Absència RS en precordials (Si= TV)
   •  Distància inici R a part més profunda S >100ms (Si=TV)
   • Existència dissociació AV, (Si=TV)
   • Criteris morfològics (Si=TV)
    • QRS >140ms
    • Eix entre -90 i -180
 • RIVA (Ritme IdioVentricular accelerat)
  • Ritme ventricular < 100x’
  • Fase aguda IAM (reperfusió arteria taponada)
 • Taquicardia ventricular helicoidal (Torsade de Pointes)
  • Generalment en salves curtes, pot degenerar a FV
  • Complexes es torsionen sobre isoelèctrica
  • Vinculat a QT llarg

Bloquejos

 • Bloquejos sinoauriculars: bloqueig estímul entre node sinusal i aurícula. Relació AV (P-QRS) no alterada
  • 1r grau: indetectable al ECG, retard activació aurícules
  • 2n grau wenckebach: arrítmic, p-r constant. arriba a perdre’s un batec. Es pot confondre amb arrítmia sinusal respiratòria
  • 2n grau 2:1: simula bradicàrdia sinusal. Arriben a perdre’s P (i QRS posterior)
  • 3r grau: no es transmet cap impuls sinusal. Ritme d’escapada, generalment AV (QRS estret sense P)
 • Malaltia node sinusal: conjunt de trastorns que afecten al sinus, p.ex sde. bradicàrdia-taquicàrdia. Requereix marcapassos
 • Bloquejos AV:
  • 1r grau: PR constant >0,2”
  • 2n grau Mobitz I (wenckebach): allargament PR fins que una P no condueix (podria ser fisiològic ens esportistes fons)
  • 2n grau Mobitz II: algunes P no condueixen. PR constant
  • 2n grau 2:1: una P condueix i l’altra no. PR constant
  • 3r grau: ritme ventricular independent del auricular. Ritme escapada nodal (QRS estret) o ventricular
 • Bloquejos branca: Dificultat o interrupció al pas estímul als fascicles de Hiss
  • Complert: la branca afectada no transmet. Es despolaritza des de l’altre. QRS >0,12”
  • Branca D:
   • QRS>0,12”
   • rsR’ a V1, QR a vR, S empastada a derivacions E
   • ST i ona T oposades al QRS
   • No amaga Q necròtiques
  • Branca E:
   • QRS>0,12”
   • QRS negatiu a V1 (QS), R única a V6, D.I i vL. QS a vR
   • ST i ona T oposades al QRS
  • Incomplert: mateix morfologia que el complert però amb QRS <0,12”
  • Hemibloquejos:
   • Anterior: QRS<0,12”. Eix desviat a E (entre -45 i -75º). rS a D.III amb R a D.II>D.III. S fins a V6
   • Posterior: QRS<0,12”. Eix desviat a D (entre 90 i 140º). qR a D.II i D.III, rS a D.I i vL. S fins a V6
  • Bloqueig bifascicular:
   • Branca D + anterior: QRS>0,12”. rSR’ a V1. Eix a l’E
   • Branca D + posterior: QRS>0,12”. rSR’ a V1. Eix a la D
  • Bloqueig trifascicular: bloqueig branca D + hemibloqueig + PR llarg

Cardiopatia isquèmica

 • Isquèmia: ona T
  • Subendocardíaca: T positiva simètrica, alta i picuda. Imatge transitòria. Poc freqüent, 1r canvi davant oclusió coronària, que de seguida eleva ST. Molts diagnòstics diferencials
  • Subepicàrdiaca: T negativa simètrica. Pot ser transitòria. ECG de control i comparar previs.
   • Gran varietat de diagnòstic diferencial
 • Lesió: segment ST
  • Ascens (lesio subepicàrdiaca)
   • Elevació punt J i segment ST, habitualment convex
   • Imatge especular (descens a cares oposades)
    • Si ST elevat a cara inferior i descens a V1-V2 buscar IAM posterior també
    • Si ST elevat a cara inferior i ascens V5-V6 IAM lateral també
  • Descens ST (lesió subendocardíaca): més greu si persisteix entre crisis i quants més mm de descens
  • Territoris segons derivacions
  • http://www.sharinginhealth.ca/images/ECG_regions_wiki.jpg
 • Necrosi: ona Q
  • Apareixen a les hores de la lesió i es mantenen en el temps
  • >0,04”, profunditat >25% de la R
  • No valorable a vR i aïllada a D.III
 • Necrosi + bloqueig de branca
  • Bloqueig branca D no emmascara Q de necrosi
  • Bloqueig branca E
   • q a D.I, vL, V5-V6: necrosi septal
   • QR a D.II, D.III i vF: necrosi inferior
 • Repolarització precoç (pot confondre isquèmia)
  • Inici ascens ST des del punt J
  • ST elevat de concavitat superior (a vegades imatge d’ham)
  • Més evident a precordials D o intermitges

Transtorns electrolítics

 • Hiperpotassèmia
  • Ones T altes i simètriques
  • QT curt
  • Eixamplament QRS
  • Pot evolucionar a bloquejos o arrítmies ventriculars
 • Hipopotassèmia
  • Ones T planes o negatives
  • Ona U
  • QT llarg
  • Pot evolucionar a torsade de pintes
 • Hipercalcèmia
  • QT curt
 • Hipocalcèmia
  • QT llarg amb T normal

Síndrome QT llarg

 • QT >500ms

Pericarditis

 • Elevació difusa ST i còncava cap amunt
 • Signe de Froment (patognomònic): PR descendit

Marcapassos

 • Espícula seguida per complex similar a bloqueig branca E amb repolarització de polaritat invertida

Síndrome de Brugada

 • Imatge a V1-V2, ST en aleta de tauró

Rutina interpretació ECG

 • FC
 • Rítmic o no
 • Morfologia ona P
 • Interval PR
 • Complexe qRS
  • Eix
  • Amplada
  • Voltatge
  • Morfologia
  • Progressió R
 • Repolarització
  • Segment ST
  • Ona T
  • Interval QT