TCE

Apunts del Màster de malalt crític del clínic 2016

Anatomia

Sistema Nerviós Central

 • Encèfal
  • 2 hemisferis separats per cissura interhemisfèrica
  • Cissura Silvio, separa lòbul frontal de temporal
  • Cissura de Roland, separa lòbul frontal del parietal
  • Lòbul frontal:
  • Consciència
   • Abstracció
   • Judici crític
   • Control emocional
   • Control expressió llenguatge
   • Control Motor
  • Lòbul parietal:
   • Percepció i interpretació sensorial
   • Lateralitat
   • Record parts del cos
  • Lòbul temporal:
   • Memòria
   • Audició
  • Lòbul occipital:
   • Centre visual
   • Comprensió escriptura
  • Sistema límbic:
   • Emoció, motivació, aprenentatge, memòria
  • Ganglis basals:
   • Moviment voluntari
  • Diencèfal: Tàlem, hipotàlem
   • Control sensibilitat
   • Control dolor
   • Control Tª, gana, hormonal
  • Tronc encefàlic: 
   • Mesencèfal: reflexes?, sortida parells cranials oculars i auditius
    • Es determina el reflex motor del Glasgow
   • Protuberància: sortida parells cranials sensibilitat i moviment cara i ulls
   • Bulb raquidi: control cardíac, vasomotor, tos i respiratori. Sortida parells cranials deglució i boca
  • Cerebel (i amígdales):
   • Coordinació moviment voluntari i equilibri
  • Membranes cerebrals:
   • Duramàter: molt dura, separa compartiments cerebrals 2 hemisferis, tentori (per sobre i sota cerebel)
   • Espai epidural entre crani i duramàter
   • Espai subdural, per sota duramàter i sobre aracnoides
   • Aracnoides: molt més prima, trabeculada
   • Espai subaracnoidal, per sota aracnoides, conté les arteries cerebrals
   • Piamàter: en contacte amb el còrtex
 • Medul·la espinal
  • 30 segments (8 cervicals, 12 toràcics, 5 lumbars, 5 sacres)
  • Sortida de 2 nervis sensitius posteriors i motors medials per segment (1 x costat)
 • Sistema ventricular (circulació de LCR)
  • 2 ventricles laterals
  • 3r i 4t ventricle comunicats per aqüeducte de Silvio
  • Entre laterals i 3r, comunicats per forat intraventricular de Monro
  • El LCR es produeix sobretot als plexe coroideus
  • Uns 150ml de LCR dins del crani, però només 20-25 dins ventricles. Es produeixen un 500ml/dia de LCR
  • Aquest sistema assembla la sistema limfàtic
 • Estructures vasculars
  • 2 caròtides (anterior)
  • Circulació posterior (2 vertebrals que s’ajunten)
  • S’ajunta en el polígon de Willis que redunda circulació
  • Les venes són més superficials i variables que es recullen sobre venes profundes

Epidemiologia

 • Reducció mortalitat en els últims anys (menys accidents trànsit)
 • No sembla haver millorat el resultat final dels afectats
 • Han augmentat atropellaments
 • GCS 13 es considera trauma moderat
 • Glasgow outcome scale (GOS) mesura recuperació
 • Variables pronòstiques:
  • Edat
  • Glasgow motor
  • Resposta pupil·lar
  • Característiques TAC
  • Episodis hipotensió, hipòxia, hipoglucèmia
 • TC’s lleus podrien tenir seqüeles a llarg termini

Fisiopatologia

 • Mecanismes lesius:
  • Impacte
  • Acceleració/Desacceleració, translacionals o rotacionals (pitjors)
 • Tipus lesionals
  • Primàries: No hi podem intervenir
   • Fx cranials
   • Contusions
   • Laceracions
   • Lesió axonal difusa (destrucció dels axons per estiraments deguts a acceleracions/desacceleracions)
   • Lesions habituals a parts en contacte amb prominències òssies (lòbuls frontals/temporals)
 • Secundàries: apareixen posteriorment a les primàries. Poden ser evitables
  • Hemorràgies/hematomes
  • Hipertensió intracranial (3/4 de TCE greus en tindran)
  • Edema cerebrals
  • Lesions hipòxico-isquèmiques (reducció flux sanguini cerebral pel trauma, hipotensions molt negatives)
 • Terciàries¿?
  • Cascades metabòliques de destrucció cel·lular (excitoxicitat, excés de glutamat per destrucció neuronal que modifiquen entrada calci a neurones veïnes). No tenim terapèutica de moment.
 • Focals: es veuen per imatge, si més 25cc s’han d’evacuar. Són lesives per destrucció tissular, edema, HTIC, herniacions cerebrals i isquèmia. Poden apareixen en tots els graus de gravetat dels TCE (menor % a menor gravetat)
 • Difuses: no es veuen en imatge. Sobretot corresponen a lesions axonals difuses
 • Els 2 tipus acostumen a coexistir
 • Objectiu terapèutic, evitar lesió secundària. Es clau la neuromonitoritzacio (PIC i altres)

Fisiopatologia HTIC

 • Del bon tractament de la PIC en depèn resultat final
 • La Pressió Perfusió Cerebral (PPC) depèn de la pressió arterial mitja i la PIC: PPC=PAM-PIC. PPC mínim 60
 • HTIC és PIC>20 mmHG en crani tancat
 • La PIC pot ser negativa a nivell cranial, vigilar sensors i posicionar cap elevat
 • Volum cranial indeformable
 • 80% cervell, 10% LCR, 10% sang. Cal que mantinguin equilibri, si augmenta un dels paràmetres ha de disminuir-ne un altre (llei de Monro-Kelly)
 • Compliança cerebral, podem compensar fins a cert punt increments de volum, a partir de cert volum es produeix increment exponencial de la PIC.
 • Evacuar tota lesió que superi 25cc
 • Herniació cerebral, parts del cervell, degut a un augment de la PIC, busquen una sortida on  protuïr

Neuroimatge

 • Indicacions: tot TCE amb GCS <15. GCS =15 si factors de risc (anticoagulant, enolisme) o signes alarma (amnèsia, pèrdua coneixement, focalitat neurològica)
 • Escala de Glasgow
OcularVerbalMotora
4 Espontània5 Orientada6 Obeeix ordres
3 A la veu4 Confusa5 Localitza estimul
2 A la pressió3 Paraules4 Flexió normal
1 No resposta2 Sons3 Flexió anormal
1 No resposta2 Extensió anormal
1 No resposta
 • Gravetat determinada per Glasgow <8
  • GCS<9 requereixen de protecció via aèria.
  • Seqüència intubació ràpida amb protecció cervical
   • Preoxigenació
   • Preinducció
    • Lidocaïna 1mg/kg IV
    • Fentanil 1mcg (si hipotens) 2-4mcg (si hemodinàmicament estable)
   • Hipnosi
    • Estable:
     • Propofol 1-2mg/kg
     • Midazolam 0,2-0,3mg/kg
    • Hipotens
     • Midazolam 0,1 mg/kg
     • Etomidat 0,2mg/kg
   • Relaxació
    • Succinilcolina 1-1,5 mg/kg
    • Rocuroni 1mg/kg
 • Prova ideal per a imatge: Tomografia (TC)
 • 3 finestres al TC:
  • Ós, per a veure fractures
  • Parts toves: per a veure lesions
  • Intermitja: per a garantir que es veuen totes les lesions
 • Valoració TC cranial
  • Desplaçament línia mitja
  • Visualització cisternes base
  • Lesions ocupants d’espai (>25cc evacuar, mesurar volum)
   • Mesura volum:
    • Càlcul assistit per ordinador
    • A*B*C/2 (mesurar A diàmetre transversal, B diàmetre antero-posterior, C altura, comptant núm de talls on apareix la lesió)
   • Tipus de lesions al TC
    • Focals, per impacte directe. Acostumen a portar HTIC
     • Hematoma Epidural, acostuma a haver-hi Fx que lesiona artèria. Pèrdua coneixement, interval lúcid i evoluciona a coma i mor. Emergència quirúrgica, cal trepanació
     • Hematoma subdural, agut (es veu blanc al TC) o crònic (es veu gris al TC). Aguts requereixen craniotomia, energia necessària superior al epidural. Nivell de consciència baix
     • Contusió, teixit contundit és mort. Exèresi quirúrgica del tros contundit
     • Lesions evolutives
    • Difuses, per acceleració/desacceleració. Dany superior a les focals
    • Hipòxia
    • Swelling
   • Lesió axonal difusa
 • TC <6h impacte, molt precoç, caldrà repetir
 • Classificació de Marshal, escala pronòstica, estratifica risc de HTIC
  • Difuses:
   • Tipus 1: Normal, TC normal. (no farà HTIC)
   • Tipus 2: Petites lesions hemorràgiques (<25cc). Línia mitja desviada max 5mm
   • Tipus 3: cisternes base comprimides o absents. Línia mitja desviada max 5mm
   • Tipus 4: línia mitja desviada >5mm (farà HTIC el 100%)
  • Focals:
   • Tipus 5: massa >25cc evacuada
   • Tipus 6: massa >25cc no evacuada

Tractament TCE: mesures generals

 • Monitoratge cerebral
  • Almenys sensor PIC ( i PPC, per tant PAM). Podria no ser necessari en <40a, TC normal, no hipotensió no respostes motores anormals
  • Recomanable monitor oxigenació cerebral (SjO2 i/o PtiO2)
  • Seqüència de neuroimatge
  • BIS per a control sedació/convulsions, microdiàlisi cerebral per a monitoratge de paràmetres bioquímics al LCR
  • Sensors de PIC
   • Intraventricular, difícil d’inserir en edema. Permet evacuar LCR
   • Intraparenquimatós. Posar-lo al costat més lesionat (o sensor contralateral a la craniectomia). Per defecte en lesió difusa a hemisferi no dominant
   • Cal coagulació mínima
  • Oxigenació cerebral
   • bulb jugular, situada en costat dominat, mesura saturació sang venosa de tot el cervell. Normal de 50 a 70%
   • PtiO2, sensor intraparenquimatós que mesura localment l’oxigen disponible (almenys 15 mmHg)
  • Microdiàlisi cerebral
   • Catèter amb membrana de diàlisi que recull metabòlits de la substància blanca on s’inserta el catèter. Posteriorment es recull i analitza la mostra.
   • Amb l’anàlisi de la presència i relació de metabòlits es pot deduir estat parènquima (si glicerol elevat, mort neuronal si ràtio lactat/piruvat alta manca d’oxigen…)
  • Monitoratge no neurològic
   • Hemodinàmica sistèmica. La TA cruenta s’ajusta al conducte auditiu extern
   • Pulsioxímetre
   • Capnografia
 • Objectius basats en monitoratge:
  • PIC < 20mmhg (<15 si descompressiva)
  • Evacuació si lesions <25cc
  • PPC entre 60-70 mmHg
  • PAM >75mmHg
  • Hb>9-10 g/dl, PaO2 100-100 mmHg
  • SjO2 >60%
  • PtiO2 >15 mmHg
  • Tº <37ºC
 • Mesures Generals
  • Elevació cap (uns 30º)
  • PA calibrada al CAE
  • Cap posició neutre (evitar hiperextensió i hiperflexió cervical)
  • Correcta analgèsia i sedació (per evitar augment metabolisme cerebral i augment aport sang). Evitar bol de mòrfics per evitar hipotensions
  • Correcte estat hemodinàmic (evitar dopamina i adrenalina, recomanat noradrenalina)
   • Usar cristal·loides, evitar aport volum excessiu i solucions glucosades
  • Normoventilació, tirant al rang baix
  • Evitar hiperglucèmia i hipoglucèmia,
  • Control hipernatrèmia
  • Control temperatura
  • Profilaxi anticomicial, en principi només a malalts en risc però molt extés, almenys una setmana. Sospitar crisi comicials si augment PIC o disminució SjO2 no explicable
  • No corticoides (només contusions amb edema vasogènic) 

Tractament TCE: primer nivell de control HTIC

 • Descartar causes extracranials
 • Revisar mesures generals
 • Valoració monitoratge
 • TC si no es resol
 • Si TC no quirúrgic, esglaonar les següents mesures (cada 30min):
  • 1a. Drenar LCR per drenatge ventricular (a menys de 20ml/h, 2-3ml de cop)
  • 1b. Relaxació muscular
  • 2a. Càrrega de manitol (0,25-1g/Kg manitol 20% max c/4h)
   • Si sodi entre 135-155 i osmolalitat 320
  • 2b. SSH (7,2%, 1,5ml/kg en 15’)
   • Si sodi <135-155 o tendència a hipotensió
  • 3. Hiperventilar a PaCO2 30-35mmHg

Si no es resol passar a mesures segon nivell. Si es resol, a partir de 24h retirada paulatina en ordre invers a instauració vigilant rebot

Tractament TCE: segon nivell de control HTIC

 • A partir que les teràpies de primer nivell són inefectives (poca evidència, no millora outcome)
  • Hiperventilació intensa, pretén reduir flux sanguini cerebral, risc molt elevat d’isquèmia. A evitar les primeres 24h, usar de forma temporal, monitorar transport d’oxigen (SjO2 o PtiO2)
  • Coma barbitúric, deprimeixen SNC per tant disminueix demanda O2 i menor flux sanguini cerebral. Gran repercussió hemodinàmica. Aconseguir BIS amb taxa supressió total. Es perd referència de pupil·les. Produeixen immunosupressió. Poc usat, no millora outcome
  • Hipotèrmia moderada, per a disminuir metabolisme basal. Produeix poliúria (i per tant problemes electrolítics), altera coagulació i produeix immunosupressió. En el reescalfament es produeixen més efectes secundaris. Es pot fer mitjançant mantes o catèter endovascular
  • Craniectomia descompressiva, millora mortalitat però gran risc de mal resultat neurològic. S’ha de retirar suficient part de crani (almenys 80cm2). S’ha d’obrir duramàter i deixar drenatge de LCR

Teràpia de Lund

 • Teràpia basada en la reducció hidroestàtica capil·lar i manteniment de la pressió coloidosmòtica normal per a evitar l’edema cerebral
 • Es basa en 11 punts:
  • Evacuació quirúrgica lesions
  • Ventilació mecànica amb normocàpnia i normòxia, PEEP de 6-8, evitar inhaladors beta
  • Normotèrmia, normoglicèmia, nutrició enteral
  • Sedació i reducció estres
  • Normovolèmia, correcte hemoglobina i albúmina. No usar cristal·loides per a expansió volum. Evitar mannitol
  • PPC optima individualitzada. No usar vasopressors
  • Elevació cap
  • Evitar drenatge LCR
  • Dihidroergotamina màxim 3 dies com a última opció abans de craniotomia descompressiva